evs_header-shorter

Veelgestelde vragen (FAQ)

Aanmelden

De regio waaronder u valt is bepalend voor de netbeheerder deze is in tegenstelling tot het meetbedrijf en de leverancier niet vrij kiesbaar.

Aan de hand van uw EAN-code(s) voor zowel uw elektriciteit- als gasaansluiting(en) kunt u op de website van EDSN.nl opzoeken wie de netbeheerder in uw regio is.

Voor het opzoeken van de contactgegevens van uw netbeheerder kunt u terecht op de website van de Energiekamer.

U bent zelf verantwoordelijk voor een geschikte meetinrichting én het aanleveren van meetgegevens. Deze verantwoordelijkheid kunt u overdragen aan een erkend meetbedrijf. Dit meetbedrijf neemt dan de meterstanden op en bepaalt het volume. Deze gegevens geeft hij door aan de netbeheerder die hiermee de transportkosten bepaalt. Daarnaast stuurt de netbeheerder de gegevens naar de energieleverancier en bepaalt of een afnemer groot- of kleinverbruiker is. De netbeheerder is niet te kiezen.

Iedere aansluiting heeft een contract. Het kan zijn dat de naam van de leverancier niet meer bestaat. Gedurende de looptijd kan het contract ook vervangen zijn door algemene leveringsvoorwaarden. De algemene voorwaarden zijn dan leidend bij het opzeggen van het contract. De opzegtermijn staat in deze algemene leveringsvoorwaarden vermeld en kan per leverancier variëren van 3 tot maximaal 12 maanden.

Als u overstapt naar een andere energieleverancier moet u, rekening houdend met een eventuele opzegtermijn, uiteraard opzeggen bij de huidige leverancier. Aan de nieuwe leverancier geeft u onder andere uw EAN-code, uw aansluitadres, uw factuuradres en de ingangsdatum op.
De nieuwe leverancier geeft deze gegevens door aan de netbeheerder. Die voert de feitelijke omschakeling uit. De netbeheerder voorziet de energieleverancier vervolgens van gegevens over het energieverbruik (meetgegevens) op basis waarvan de leverancier factureert.

Het veranderen van energieleverancier.

Wanneer u van leverancier bent gewisseld zonder dat u erom gevraagd heeft, kan het zijn dat u bent ‘weggeswitched’. U bent dan van leverancier gewisseld, omdat de leverancier uw EAN-code heeft ingediend bij een verzoek tot switchen. Als dit gebeurt, moet u contact opnemen met de oorspronkelijke leverancier. Hij kan ervoor zorgen dat u wordt teruggeswitcht. Verrekening van eventuele kosten regelen de leveranciers onderling. De leverancier met wie u een contract heeft, zal de facturering voortzetten.

Als uw instelling gaat verhuizen, moet u dit minimaal 1 maand van tevoren aan de leverancier doorgeven. Vermeld zowel de EAN-codes van het oude als van het nieuwe adres (De EAN-code van het nieuwe adres kunt u navragen bij de regionale netbeheerder). Het oude adres wordt afgesloten of overgedragen, het nieuwe adres wordt geswitcht.

Als de installateur uw nieuwe aansluiting heeft aangelegd, zal uw regionale netbeheerder de aansluiting controleren. Vervolgens krijgt u van de netbeheerder de nieuwe EAN-code en kunnen de meters worden geplaatst. De leverancier kan dan de zogenaamde inhuizing gaan regelen en de netbeheerder kan de aansluiting activeren.

De uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en het toezicht op de naleving is opgedragen aan de Energiekamer. Deze organisatie valt onder het ministerie van Economische Zaken en is als kamer ondergebracht bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De Energiekamer heeft vergaande bevoegdheden, zoals het verstrekken van leveringsvergunningen voor gas en elektriciteit, het vaststellen van tarieven en voorwaarden voor transport van gas en elektriciteit en het opleggen van kortingen ter bevordering van een doelmatige bedrijfsstructuur bij netbeheerders.

De energieleverancier heft energiebelasting (EB) op al het gas- en elektriciteitsverbruik en draagt dit af aan de Belastingdienst. In de meeste situaties moeten alle energiebelastingschijven doorlopen worden. De energiebelastingschijven zijn terug te vinden op de site van de belastingdienst. Er zijn echter ook uitzonderingssituaties bijv. bij WKK’s, meerdere aansluitingen op 1 adres, blokverwarming of een verbruik van meer dan 10 miljoen kWh. In deze situaties kunt u beter informeren of de EB juist in rekening wordt gebracht.

EAN staat voor Europees Aansluitnummer. Het is een 18-cijferige unieke identificatiecode voor elke aansluiting die door de netbeheerder aan elke aangesloten afnemer wordt toegekend. (zie ook de functie van de EAN-code).

De netbeheerder kent aan elke aansluiting een unieke code toe, de EAN-code. Bij meerdere aansluitingen heeft u meerdere EAN-codes. Bovendien heeft een gasaansluiting een andere EAN-code dan een elektriciteitsaansluiting.  Deze unieke codes zijn gekoppeld aan uw aansluiting. Ze zijn de rode draad in de hele energieketen, van levering tot factuur. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de leverancier de juiste EAN-codes van uw aansluitingen heeft.

Elektriciteit

Het gecontracteerde vermogen is gedefinieerd als het vermogen dat een gebruiker redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in het jaar nodig te hebben voor zijn aansluiting. Het gecontracteerde vermogen wordt gemeten op basis van het gemiddelde vermogen gedurende 15 minuten. Wilt u weten wat uw gecontracteerd vermogen is? Dan kunt u contact opnemen met uw regionale netbeheerder. Per maand wordt het maximaal gemeten vermogen in rekening gebracht.

Ja, dat kan. Als u het vermogen van uw aansluiting verlicht of verzwaart, bijvoorbeeld van 3x63A naar 3x100A, krijgt u van uw netbeheerder een nieuwe EAN-code. Stel uw leverancier minimaal een maand van tevoren op de hoogte.

Het transportcontract is een contract dat moet worden afgesloten met de regionale netbeheerder. Deze zorgt ervoor dat de elektriciteit, die bij een elektriciteitsleveringsbedrijf is gekocht, ook daadwerkelijk bij de instelling kan worden afgenomen. De regionale netbeheerder is een apart bedrijf en is geheel onafhankelijk van elk energieleveringsbedrijf. Een dergelijk contract is voor onbepaalde tijd. Het is immers niet mogelijk om naar een andere netbeheerder in de regio te gaan, omdat iedere regio maar één netbeheerder heeft. Op het handelen van de regionale netbeheerder die een natuurlijk monopolie bezit, wordt toegezien door de Energiekamer (voormalig DTe).

Piekshaven is het voorkomen van een sporadisch optredende maximale belasting waardoor het gecontracteerde vermogen groter wordt dan strikt noodzakelijk.

Gas

Te leveren gas omgerekend naar Normaal kubieke meter gas met een Gross Caloric
Value van 35,17 MJ/Nm3. 1 m3 aardgas komt overeen met
circa 1 liter benzine. 1 m3 van 35,17 MJ/ Nm3= 9,76944
kWh.

Naast belasting (brandstoffenbelasting), BTW en EB (energiebelasting) bestaat de
kostprijs van aardgas uit: de commodityprijs (gas op de vrije markt zeer direct
gekoppeld aan de olieprijzen in US Dollars) en transportkosten zowel landelijk
(Gas Transport Services = GTS) als regionaal (via de netbeheerder). Uw
energieleverancier brengt u de commodityprijs en de landelijke transportkosten
in rekening. De regionale transportkosten worden u doorberekend door uw
regionale netbeheerder of, indien dit is afgesproken, door uw energieleverancier

Dit is de marktprijs voor een Normaal kubieke meter gas.

Een door de minister van Economische Zaken op grond van de Gaswet aangewezen vennootschap voor het beheer van het gastransportnet waarop de eindverbruiker is aangesloten.

De kleinverbruikaansluitingen aardgas worden door de regionale netbeheerder ingedeeld in onderstaande categorieën.

G1A: kleinverbruikers zonder meetinrichting, kleinverbruikers met een standaardjaarverbruik kleiner dan 5000m3 en met een gasmeter kleiner of gelijk aan G6

G2A: kleinverbruikers die niet voldoen aan de criteria voor G1A

G2C: aansluiting groter of gelijk aan 40 m3/uur, zonder telemetrie (niet zijnde G1A en G2A)

Uw netbeheerder is leidend om aan de leverancier aan te geven in weke categorie
u valt. Om inzicht te krijgen in de categorie van uw aansluiting kunt u het
beste bij uw netbeheerder terecht.

Omdat de kosten te hoog zijn om het exacte verbruik te meten, krijgt u gefactureerd op basis van een geschat verbruik. Eenmaal in de twee a drie jaar worden de werkelijke verbruiken verrekend met de geschatte standen. Vervolgens ontvangt u een definitieve eindafrekening.

Het hebben van werkelijke meetdata.

Bedrijfstijd voor aardgas = jaarafname in m3 gedeeld door de maximale uurafname gedurende datzelfde jaar.

Als u door de regionale netbeheerder ingedeeld wordt in de categorieën GGV of GXX is het plaatsen van een eigen meter verplicht. Het gaat om een meetinrichting die op afstand afleesbaar is en informatie over uw uurafname in m3/uur verstrekt.

  • In capaciteit en vastgelegde eisen door de landelijke meetcode, dit betreft o.a. de metermomentopname (elektronisch op afstand afleesbaar per uur).
  • Het meetbedrijf vallend onder de regionale netbeheerder kan vaak goed marktconform aanbieden.
  • De meetgegevens worden per maand verstrekt aan de leverancier en indien besteld aan de afnemer. De leverancier bewaart die gegevens (tenminste 24 maanden).

Dit is vastgelegd in de MeetCode, gepubliceerd door Energiekamer (www.energiekamer.nl) of informeer bij uw huidige netbeheerder of meetbedrijf. We raden u aan eerst een offerte op te vragen.

U kunt een meetinrichting bestellen bij het meetbedrijf dat onder de koepel acteert van de lokale netbeheerder.

De basis is de uurmeting (60 minuten). Regeltechnisch kan een uur ook opgebouwd worden uit gegevens van 5 minuten.

Het in een jaar afgenomen volume, in m³ (n;35,17), wordt gedeeld door 8.760 uur (aantal uren in een jaar, geen schrikkeljaar). Deze uitkomst, in m³ (n;35,17) per uur, wordt de voor dat jaar geldende basislastcapaciteit genoemd (in uitzonderlijke gevallen kan deze uitkomst hoger zijn dan de contractcapaciteit. In dat geval wordt de basislastcapaciteit gelijk gesteld aan de contractcapaciteit).

Het verschil tussen contractcapaciteit en basislastcapaciteit wordt de additionele capaciteit genoemd.

Reductiestation waar Gas Transport Service gas aflevert aan de regionale netbeheerder ten behoeve van verdere distributie naar eindverbruikers. De gasdruk wordt in het gasontvangststation gereduceerd tot circa 8 bar.

Warmtekrachtkoppeling is de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit (kracht). Elektriciteitscentrales hebben een elektrisch rendement van ca 40%, de rest van de energie uit de gebruikte brandstoffen komt vrij als warmte. Deze warmte kan ook voor andere toepassingen gebruikt worden. Op deze manier kan veel brandstof worden bespaard.

Apparatuur voor het registreren van het gasverbruik op uurbasis. De verkregen gegevens worden gebruikt voor het vaststellen van de af te rekenen hoeveelheid geleverd gas en van de gevraagde transportcapaciteit.

De regionale netbeheerder kent onderstaande categorieën voor grootverbruikaansluitingen.

GXX: aansluitingen groter of gelijk aan 40 m3/uur en, over voorgaande 36 maanden meer dan 170.000 m3 per jaar afname, danwel over de voorgaande 12 maanden meer dan 250.000 m3 of met zogenaamde 'uurallocatie”. Dit betreft altijd een telemetrieaansluiting.

GGV: aansluitingen groter of gelijk aan 40 m3/uur en, over voorgaande 36 maanden meer dan 1.000.000 m3 per jaar afname of met een zogenaamd 'stuursignaal'. Dit betreft altijd een telemetrieaansluiting.

Uw netbeheerder is leidend om aan de leverancier aan te geven in weke categorie u valt. Om inzicht te krijgen in de categorie van uw aansluiting kunt u het beste bij uw netbeheerder terecht. GGV en GXX categorieën worden afgerekend als grootverbruiker en boeken derhalve ook contractcapaciteit.

Algemeen

Heeft u meerdere elektriciteits- of gasaansluitingen en wordt voor alle aansluitingen afzonderlijk energiebelasting berekend? Wellicht zijn er aansluitingen die geclusterd kunnen worden. In dat geval betaalt u slechts één keer energiebelasting.

Aansluitingen die binnen één WOZ-object liggen, gelden voor de energiebelasting als één aansluiting. Dat betekent dat u voor die aansluitingen slechts eenmalig energiebelasting hoeft te betalen. Dit is op voorhand niet altijd duidelijk, waardoor aansluitingen afzonderlijk afgerekend worden.

Verwacht u dat uw aansluitingen in aanmerking komen voor clustering? Een WOZ-verklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Hierin staat ook welke informatie en documentatie u bij uw verzoek in moet dienen.

De vermindering energiebelasting is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde energiebelasting. De vermindering bedraagt € 416,63 (exclusief btw) per verbruiksperiode van 12 maanden. Voor objecten zonder verblijfsfunctie wordt geen vermindering gegeven. Is de verbruiksperiode korter of langer dan 12 maanden, dan verrekenen we de vermindering energiebelasting.

Het is mogelijk dat uw nieuwe energieleverancier een borgsom vraagt als u klant wordt, indien u volgens uw nieuwe leverancier een betalingsrisico vormt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u schulden of betalingsachterstanden hebt opgelopen. U wordt dan geregistreerd als zogenaamde ‘risicoklant’.

Energieleveranciers dekken zich door middel van de waarborgsom in tegen het mislopen van inkomsten. Iedere nieuwe klant wordt onderworpen aan een kredietcheck. Hierbij wordt meestal door een extern onderzoeksbureau gezocht naar informatie over wanbetalers en faillissementen.

Een borg kan komen te vervallen wanneer een financieel gezonde entiteit garant wil staan voor het bedrijf (Holding, Stichting). Het kan ook voorkomen dat uw jaarcijfers niet actueel zijn; bij overhandiging van actuele positieve jaarcijfers kan er tevens besloten worden een borg te laten vervallen.

De drie belangrijkste partijen zijn: de netbeheerder (eigenaar van de infrastructuur), het meterbedrijf (eigenaar van het meterpark) en de energieleverancier (leverancier van het product).

Dagtarief (peak) is het tarief voor levering van kWh gedurende werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 23.00 uur.
Nachttarief (off peak) is het tarief voor levering van kWh gedurende de nachturen tussen 23.00 uur tot 7.00 uur, in het weekend en gedurende erkende feestdagen.

Ja, wij bieden u een conceptbrief voor het opzeggen van het elektriciteitscontract en voor het aardgascontract. Het is belangrijk dat de opzegbrief aangetekend wordt verstuurd en dat in het begin van de brief uw klantnummer of EAN-code staat vermeld. Alleen voor opzegging levering.

Als een mutatie niet (tijdig) in het Aansluitregister van de netbeheerder wordt doorgevoerd, dan wordt uw aansluiting niet omgezet naar de nieuwe leverancier. Hierdoor wordt u ook niet goed gefactureerd. Als het aanleveren van meetgegevens stagneert, kan de leverancier niet (goed) factureren.

Mutaties zijn belangrijk voor alle partijen die betrokken zijn bij uw energielevering. Vooral bij nieuwe aansluitingen is het belangrijk dat u deze minimaal twee weken van tevoren aanmeldt bij de leverancier. Uiteraard moet u bij nieuwe aansluitingen de aansluiting en meetinrichting eerst zelf regelen bij uw netbeheerder/meetbedrijf.

Redenen voor het niet op tijd switchen zijn:
- de switch is te laat ingediend bij de netbeheerder (wettelijk is een verwerkingstijd van maximaal 10 werkdagen vastgelegd)
- er zijn onjuiste gegevens aangeleverd, bijvoorbeeld een verkeerd adres of verkeerde EAN-code.
In beide gevallen zal de oude leverancier doorgaan met de levering.

De communicatie met EvP en/of de leverancier verloopt regelmatig via e-mail. U mist anders mogelijk mededelingen en andere berichtgeving. Een e-mailadres vergemakkelijkt en versnelt ook de serviceverlening door zowel de leverancier als door EvP.

U kunt al uw vestigingen aanmelden.

Energieprijzen in Nederland bestaan uit verschillende componenten: het leveringstarief, vastrecht, netwerkkosten (ook wel transportkosten genoemd), opslag duurzame energie (ODE), energiebelasting en BTW. Energiebedrijven kunnen alleen concurreren op het leveringstarief en het vastrecht. De overige onderdelen van de energieprijs worden bepaald of goedgekeurd door de Nederlandse overheid. Wij tonen in eenvoudige overzichten de energieprijzen waarmee je energieleveranciers vergelijken kunt.

Kleinverbruikers 
Bij een lopende leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met altijd variabele tarieven) kunt u zich aanmelden zonder te hoeven opzeggen. Dit is doorgaans de situatie als u nog niet eerder van leverancier bent gewisseld en/of geen vaste prijs contract bent aangegaan.

Als de lopende leveringsovereenkomst is gesloten voor een vaste prijs en/of bepaalde tijd, dan moet u deze per eerstvolgende vervaldatum opzeggen. Daarbij moet u dus rekening houden met de vastgelegde einddatum en de opzegtermijn. U vindt deze in uw leveringscontract of in de Algemene Voorwaarden van uw huidige leverancier. Neem zo nodig contact op met uw leverancier.

Grootverbruikers
Voor grootverbruik geldt altijd dat de lopende overeenkomst eerst dient te worden opgezegd. Houdt u rekening met de vastgelegde einddatum en de opzegtermijn. U vindt deze in de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden van uw huidige leverancier. Neem zo nodig contact op met uw leverancier. Voor het opzeggen kunt u de model opzegbrief gebruiken.

Contractcapaciteit is de getalswaarde van de maximale capaciteit, die de klant
aan het gastransportbedrijf vraagt beschikbaar te houden voor de periode van één jaar. Deze waarde wordt uitgedrukt in normaalkubiekemeters (m3) per uur. U dient alleen een contractcapaciteit op te geven als uw regionale netbeheerder u heeft ingedeeld als grootverbruikersaansluiting. De hoogte van uw contractcapaciteit bepaalt de maandelijkse lasten voor het landelijk transport.

Begrippenlijst

A

Aansluiting
De verbinding tussen het energienet en uw installatie.

Additionele capaciteit
Het verschil tussen de contractcapaciteit en de basis lastcapaciteit. Deze capaciteit wordt gecontracteerd om extra behoeften op te vangen. Zie ook basiscapaciteit.

Aansluit- en transportovereenkomst (ATO) 
Een ATO is een Aansluit- en Transport Overeenkomst. Dit is een overeenkomst die de netbeheerder moet hebben met elke contractant van een aansluiting. Vanaf 1 augustus 2013 (verplichte leveranciersmodel) verzorgt de leverancier het tot stand komen van deze overeenkomst voor kleinverbruikaansluitingen. 

B

Basis(last)capaciteit 
Het aantal kubieke meters gas dat een afnemer onder normale omstandigheden zal afnemen. De basis(last)capaciteit wordt berekend door het jaarvolume in m3 te delen door 8.760 uur.

Bedrijfstijd 
Dit is het jaarverbruik gedeeld door het hoogste vermogen in datzelfde jaar.

C

Commodity
De commodity is het gas zelf, dus de gasmoleculen. Kiest u voor Gas Variabel, dan hebt u een leveringstarief dat gelijk is aan het gemiddelde van de aardgasprijzen uit het voorgaande half jaar. Bij Gas Vast & Zeker betaalt u een vast tarief voor een vooraf vastgestelde periode.

Contract Controle Protocol (CCP) 
Initiatief van leveranciers om u als klant te beschermen tegen het sluiten van meerdere energiecontracten tegelijk. Als u overstapt kan de leverancier via het protocol controleren wanneer uw bestaande contract afloopt.

Contractcapaciteit
De basis(last)capaciteit en additionele capaciteit vormen samen de contractcapaciteit. Dit is de maximale hoeveelheid gas uitgedrukt in m3 (n;35,17) die u per uur mag afnemen. Zie ook basis- en additionele capaciteit.

Contractueel vrij 
Als uw nieuwe leveringsovereenkomst van kracht wordt hebt u geen oude contractuele verplichtingen meer met derden. De nieuwe leverancier mag wel alle gemaakte kosten verhalen als u niet aan deze verplichtingen hebt voldaan.

Capaciteitstarief
U betaalt een vast tarief voor het transport en de levering van gas en elektriciteit. Dit heet het capaciteitstarief. Het capaciteitstarief wordt bij kleinverbruikaansluitingen als netwerkkosten op uw factuur weergegeven. Bij grootverbruikaansluitingen worden deze kosten door de Regionale Netbeheerder in rekening gebracht.

D

Directie Toezicht Energie (DTe)
Dit is onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) die toezicht houdt op de uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De DTe is opgericht om condities te creëren waaronder de energiemarkt effectief en efficiënt kan functioneren. En om voor uw belangen als klant op te komen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.dte.nl

Dubbel tarief
Een tarief dat onderscheid maakt tussen Normaaluren en Laaguren.

E

EAN-code (European Article Number)
Het unieke identificatienummer van een aansluiting op het elektriciteits- of gasnet. Deze code wordt aan een aansluiting gekoppeld door de netbeheerder. Netbeheerders, leveranciers en meetbedrijven gebruiken deze code in hun onderlinge communicatie en om klantengegevens gemakkelijk te kunnen opzoeken. U kunt de EAN-code van uw aansluiting opzoeken via www.eancodeboek.nl

ENDEX 
ENDEX is het platform voor de beurshandel in energie en energiederivaten. ENDEX is opgericht en wordt gefinancierd door marktparticipanten, die actief zijn in de energiemarkt van de Benelux. Zij heeft een beurslicentie en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Energiebelasting
Over stroom- of gasafname betaalt u BTW en energiebelasting. Die heffingen worden vastgesteld door de overheid en u ziet ze terug op uw termijnnota en jaarafrekening. De overheid heeft deze belasting ingevoerd om lager energieverbruik te stimuleren.

Energiekamer 
De Energiekamer is onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Deze ziet er dagelijks op toe dat de levering van energie aan bedrijven en huishoudens gegarandeerd is. Ze bewaakt ook de regels voor prijsvorming en concurrentie.

Energie Clearing House (ECH)
Dit is een initiatief van leveranciers en netbeheerders. Het ECH wil bijvoorbeeld mogelijk maken dat bedrijven en consumenten snel en efficiënt van leverancier kunnen wisselen. Het is een onpartijdig orgaan dat diensten verleent aan onder meer energieleveranciers, netbeheerders en meetbedrijven. Voor meer informatie kunt u kijken op:www.energieclearinghouse.com en www.eancodeboek.nl.

EnergieNed
Dit is de brancheorganisatie voor alle bedrijven die actief zijn op de Nederlandse energiemarkt in productie, transport, handel of levering van gas, elektriciteit en warmte. Een van de speerpunten van EnergieNed is het bereiken van gelijke condities op de Nederlandse en de Europese markt voor alle betrokken partijen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.energie-nederland.nl

Enkel tarief 
Enkel tarief maakt, in tegenstelling tot dubbel tarief, geen onderscheid tussen Normaaluren en Laaguren.

Entrypunt
Het fysiek aanleveren van aardgas vindt plaats op een entrypunt. Elk entrypunt is toegewezen aan een Hoofd Transport Leiding-traject (HTL). Sommige HTL-trajecten hebben meerdere entrypunten. Voor het transport van gas moet de benodigde capaciteit op een bepaald entrypunt gecontracteerd worden evenals het bijbehorende HTL-traject.

Exitpunt
Het fysiek afleveren van aardgas bij een afnemer. Dit kan een gebruiker zijn of een regionale netbeheerder, die het gas vervolgens naar de eindverbruiker brengt. Levering vindt plaats op een exitpunt aan het uiteinde van het aansluittraject of op een exportstation. Alle exitpunten zijn eenduidig aan een HTL-traject toegewezen.

Exitpunten zijn meestal verbonden aan het Regionaal Transport Leiding-net (RTL). Via RTL-gasontvangstations en enkele kleine exportstations maar bevinden zich ook op het HTL-net (HTL-gastontvangstations en de grote exportstations). Voor het transport van gas is het nodig capaciteit op het HTL-traject en het aansluittraject van dit exitpunt te contracteren.

G

Gas Ontvangst Station (GOS) 
De schakel tussen het landelijke en regionale gasnetwerk (leidingen). Landelijk transport gaat tot aan het GOS. Regionaal Transport gaat vanaf het GOS tot aan de aansluiting van het bedrijf.

Gastransport Services (GTS) 
Gastransport Services (GTS) verzorgt het transport van aardgas over het 11.000 km lange hoge druknet voor gas in Nederland, beheert het leidingsysteem en de installaties en bewaakt de balans van het landelijk transportnet.

G-waarde
De G-waarde is onderdeel van de formule voor een variabele gasprijs. Het is de gemiddelde waarde van de gasolieprijs over (Mg) maanden direct voorafgaand aan de periode waarvoor de prijs geldt. Gemiddelde waarde van gasolie gelijk aan de hoge en lage maandnoteringen zoals gepubliceerd in Platt’ s Oligram Price Report weergegeven in U.S. dollars/ton onder barges FOB Rotterdam afgerond op 4 decimalen en omgerekend in EUR per ton.

De omrekening vindt plaats tegen de gemiddelde maandkoersen afgerond op 5 decimalen uitgegeven door ABN-AMRO bank voor de betreffende periode en afgerond op vier decimalen. De waarde van de G wordt afgerond op 2 decimalen.

H

HTL
Hoofd Transport Leiding

K

Kilowatt en kilowattuur 
Kilowatt (kW: de hoeveelheid gevraagd elektrische capaciteit van uw installatie of uw bedrijf op een bepaald tijdstip. 
Kilowattuur (kWh): de eenheid waarin het verbruik van elektrische energie wordt uitgedrukt.

kW max.
Het maximaal jaarvermogen, ook wel het hoogste piekverbruik, is de hoogste belasting die uw installatie of uw bedrijf op een gegeven moment in een jaar heeft afgenomen.

L

Laaguren
De uren die buiten Normaal uren vallen en die tegen het Laagtarief worden verrekend. Bijvoorbeeld van 23.00 uur tot 7.00 uur. Uitzonderingen zijn: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

Leveranciers 
Leveranciers zijn het administratieve en commerciële aanspreekpunt voor de klant: zij leveren het product en rekenen af. De meeste bedrijven leveren zowel gas als elektriciteit.

M

Meetverantwoordelijkheid 
Als klant moet u ervoor zorgen dat op uw aansluiting een meter is geplaatst die voldoet aan de wettelijke eisen. Het is de bedoeling dat u daarvoor een erkend meetbedrijf inschakelt. Het meetbedrijf stuurt de meetgegevens naar de netbeheerder die deze verwerkt tot informatie per klant, leverancier, shipper, programmaverantwoordelijke en netgebied.

Mg 
Mg is het aantal maanden direct voorafgaand aan de periode waarvoor de prijs geldt, waarover de gasolieprijs wordt gemiddeld.

Mp 
Mp is het aantal maanden direct voorafgaand aan de periode waarvoor de prijs geldt waarover de stookolieprijs wordt gemiddeld. 

N

Netbeheerder 
Een onderneming die door de overheid is aangewezen voor het beheer van een of meer netten. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Ook zorgt hij er bijvoorbeeld voor dat klanten worden aangesloten en dat storingen worden verholpen. De netbeheerder is onafhankelijk van leveringsbedrijven en garandeert vrije toegang voor de leveranciers.

Netwerkkosten 
Voor het transport van uw elektriciteit wordt gebruik gemaakt van het elektriciteitsnet. Hiervoor betaalt u een vergoeding aan de eigenaar van het net; het netwerkbedrijf. Deze vergoedingen worden gecontroleerd door de DTe.

Normaaluren 
Een bepaalde tijdzone op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) waarbinnen uw elektriciteitsafname tegen het Normaaltarief verrekend wordt. De tijdzone is afhankelijk van uw netbeheerder en dus afhankelijk van de regio waarin u gevestigd bent. Een voorbeeld van een tijdzone is van 7.00 uur tot 23.00 uur. Uitzonderingen zijn: Nieuwsjaardag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, en 1e en 2e Kerstdag.

O

Ontbinding
Essent kan een overeenkomst ontbinden of zelfs helemaal niet aangaan als blijkt dat (potentiële) klanten informatie opgeven die substantieel afwijkt van de werkelijkheid.

Opzegtermijn
Dit is de minimale periode tussen het tijdstip waarop u opzegt en de feitelijke beëindiging van uw contract, waarvoor uw opzegging geregeld moet zijn.

Overbruggingstarief
Als energiebedrijf kunnen we wettelijk verplicht zijn u te (blijven) leveren buiten de contractperiode, als u nog geen (andere) leverancier hebt. Als deze situatie zich voordoet vragen wij u om een overbruggingstarief te betalen. Naast het overbruggingstarief worden ook administratiekosten en vastrecht in rekening gebracht.

P

Profielklant
Een klant met een gasverbruik minder dan 170.000 m3 per jaar of elektriciteitsaansluitingen kleiner dan 3 x 80 ampère wordt profielklant genoemd.

Programmaverantwoordelijkheid (PVE)
Volgens de wet bent u programmaverantwoordelijk. Dat betekent dat u vooraf moet aangeven wat uw dagelijkse elektriciteitsverbruik is. Dit is nodig omdat de energiestroom in het net in balans moet zijn. Essent neemt deze verantwoordelijkheid echter van haar klanten over.

P-waarde
De P-waarde is onderdeel van de formule voor een variabele gasprijs. Het is de waarde gemiddeld over (Mp) maanden direct voorafgaand aan de periode waarvoor de prijs geldt, van stookolie met een zwavelgehalte van 1 gewichtsprocent. De maandwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de hoge en lage maandnotering voor stookolie met een zwavelgehalte van 1 gewichtsprocent gepubliceerd in Platt’ s Oilgram Price Report weergegeven in U.S. dollars/ton onder barges FOB Rotterdam afgerond op vier decimalen en omgerekend in EUR per ton. De omrekening van U.S. dollars naar EUR zal geschieden tegen de gemiddelde maandkoersen afgrond op vijf decimalen uitgegeven door ABN-AMRO bank voor de betreffende periode en afgerond op vier decimalen. De waarde van P wordt afgerond op twee decimalen.

R

RTL
Regionaal Transport Leiding

S

Switch
Een switch is uw overstap naar een andere leverancier.

T

Telemetrisch systeem
Dit is een systeem dat dagelijkse op diverse tijdstippen op uw stroomverbruik registreert. Deze gegevens worden via een vaste telefoon- of GSM-aansluiting door uw netwerkbedrijf uitgelezen. Zo’ n telemetrisch systeem is bij de wet verplicht als u een contract hebt voor 100 kW of meer.

Totale jaarverbruik
Hiermee bedoelen we het totale elektronische volume dat uw bedrijf afneemt. Dit is het totale jaarverbruik opgebouwd uit Laaguren en Normaaluren.

Transport of capaciteit 
De transport- of capaciteitsdiensten betreffen het beschikbaar stellen en transporteren van de juiste hoeveelheid gas via het landelijke netwerk. De prijs voor capaciteitsdiensten wordt berekend op basis van uw persoonlijke behoefte; het jaarvolume dat u verwacht af te zullen nemen en uw contractcapaciteit. Voor het landelijke transport hanteert een leverancier tarieven voor een exit fee en een connection fee per aansluiting op jaarbasis over de maximaal door de afnemer per uur gecontracteerde hoeveelheid.  

Transportdiensten 
De leverancier biedt gas aan op het entrypunt volgens afgesproken kwaliteitsspecificaties en hoeveelheid. Vervolgens levert GTS op hetzelfde moment gas af, ook volgens afgesproken kwaliteitsspecificaties en hoeveelheid, op het gecontracteerde exitpunt. Voor deze (landelijke) transportdiensten wordt een tarief in rekening gebracht.

U

Uurbemeterde klanten
Als u meer dan 170.000 m3 (n;35,17) op jaarbasis verbruikt, dan wordt u volgens de gaswet gezien als uurbemeterde klant. De gasprijs voor uurbemeterde klanten bestaat uit de componenten commodity, transport en capaciteit, vaste bedragen en belastingen. 
Uurbemeterde klanten zijn opgedeeld in twee categorieën op basis van het jaarverbruik: 
Profiel GGV (jaarverbruik>1.000.000 m3 gas) en 
Profiel GXX (jaarverbruik>170.000 – 1.000.000 m3).

V

Vaste kosten of vastrecht
Een vast bedrag dat zowel de leverancier als de netbeheerder bij u als klant in rekening brengt. Vaste kosten (ook wel vastrecht) is in feite een abonnement op de dienstverlening rond de levering van energie. Bijvoorbeeld de overname van de programmaverantwoordelijkheid.

Verblijfsfunctie
Voor elke elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie geeft de overheid een korting op de heffing voor energiebelasting. Deze heffingskorting wordt in mindering gebracht op uw nota/jaarafrekening. 
De verblijfsfunctie wordt toegekend aan objecten welke kunnen dienen (al dan niet tijdelijk) als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben en een elektriciteitsaansluiting hebben. Bekijk de download voor een overzicht van verblijfsfuncties. 
Overzicht verblijfsfunctie

Verbruiksprofiel
Met een verbruiksprofiel kan een min of meer nauwkeurige inschatting gemaakt worden van het verbruik van een grote groep aansluitingen over een korte periode op basis van een bekend verbruik over een langere periode, bijvoorbeeld een jaar.

Verklaring gebruik gas en warmte voor tuinbouwdoeleinden 
De “verklaring gebruik gas en warmte voor tuinbouwdoeleinden” wordt verstrekt door het agentschap van het Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Dit wordt ook wel Tuinderverklaring genoemd.

Vermogen
Vermogen is uw hoogste piekverbruik op een bepaald moment in een jaar. Als u niet over een telemetrisch systeem beschikt, hanteren we – bijvoorbeeld in een offerte – het gemiddeld piekverbruik van een vergelijkbare groep afnemers.

Scroll naar boven