Solar Panels

Projectplan 2020 t/m 2022

1. Inleiding

Het collectief “Energie voor Kerken” (hierna te noemen EVK) is een initiatief van het CIO (Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in samenwerking met het energieadviesbureau Hellemans Consultancy B.V. CIO-kerken en kloosters kunnen al hun gebouwen onderbrengen in het collectief om zo flink te besparen op de energiekosten. Het collectief EVK is gestart in 2006 en succesvol gebleken. Gezamenlijk met de begeleidingscommissie namens het CIO is er in de loop van de jaren een goed besparingsresultaat behaald. Er staat inmiddels een collectief met 1650 CIO-kerken met een totaalvolume van ca. 30 mln. m3 gas en ca. 40 mln. kWh elektriciteit waarin door regelmatig overleg te hebben gehad met de begeleidingscommissie steeds weer verbeteringen zijn aangebracht ten aanzien van de website, communicatie, uitvoering etc.

De meerwaarde van collectieve energie-inkoop is de afgelopen jaren onomstotelijk bewezen.

De opslagpremies die de leveranciers hanteren bij individuele inkoop versus het collectief met bovenstaand volume is wezenlijk lager. Doordat deze opslagen goed zijn uit onderhandeld zijn de opslagpremies voor de periode 2017-2019 gedaald en is er een gemiddelde besparing voor het gehele collectief van ruim € 450.000 per jaar gerealiseerd!

Daarnaast werden er besparingen gerealiseerd op het gebied van de inkoop c.q. het zogenaamde klikken van de juiste prijzen in de markt. Wij kopen voor dit collectief niet alles in één keer in maar spreiden het risico van mogelijk fout inkopen over meerdere momenten in het jaar. Het “klikken” doen we op de handelsmarkt via de leverancier, in dit geval Greenchoice. Voor 2017 hebben we een besparing gerealiseerd van ruim € 2 mln door op de juiste momenten in te kopen.

Ook is de gehele energie inkoop 2017-2019 vergroend. Deze vergroening is bij gas Gold Standard (dit is de zuiverste manier van vergroening) en bij elektriciteit komt de energie uit 100% Nederlandse wind.

Deze geklikte prijzen plus de lage marge van de leverancier inclusief 100% vergroening geeft een totaal prijs die u betaalt.

2. Projectplan Energie voor Kerken periode 2020 t/m 2022

Hellemans Consultancy B.V. heeft namens het CIO/Energie voor Kerken de opdracht gekregen om één energieleverancier te selecteren voor de levering van Duurzame Elektriciteit en Aardgas (doormiddel van verduurzamen met groencertificaten (GvO’s) en CO2 compensatie certificaten) voor de periode 1-1-2020 t/m 31-12-2022. Hierna eindigt de leveringsovereenkomst van rechtswege. Met de inkoop van elektriciteit en aardgas heeft het CIO/Energie voor Kerken als doel het optimaliseren van het contractbeheer, kostenreducties bewerkstelligen, eenduidigheid, transparantie en beheersbaarheid van de prijs, die voor de kwaliteit en kwantiteit van elektriciteit en aardgas en aanverwante diensten wordt betaald. Een belangrijk uitgangspunt binnen het CIO/Energie voor Kerken is de duurzame visie op energie, bestaande uit; het besparen op het energieverbruik, het lokaal opwekken van energie en de collectieve inkoop van groene energie.

3. Selecteren van leverancier

In de eerste ronde (9 juli 2018) hebben vijf leveranciers zich ingeschreven. Op basis van de inschrijvingen is een selectie gemaakt van de aanbiedingen met de beste prijs/kwaliteitsverhoudingen. Op 9 augustus hebben op basis daarvan de gesprekken met Greenchoice en twee andere leveranciers plaatsgevonden. Wat betreft kwaliteit waren de inschrijvingen gelijkwaardig aan elkaar. De verschillen hebben betrekking op de teruglevering van elektriciteit (voorwaarden), bandbreedtes (volume- en mutatiebandbreedte) en fixeren (inkoopmogelijkheden). Deze gesprekken hadden als doelstelling het verbeteren van de ontvangen aanbiedingen. Na deze gesprekken zijn alle aanbiedingen verbeterd en opnieuw ingediend. Hellemans Consultancy heeft deze aanbiedingen wederom beoordeeld en de uitkomsten besproken met het CIO.

De hoofdcriteria voor de selectie van een leverancier zijn in willekeurige volgorde:

 • Aangeboden tarieven (marges leverancier)
 • Volume- en mutatiebandbreedte (zoveel mogelijk flexibiliteit)
 • Mate waarin voldaan wordt aan het programma van eisen en wensen
 • Acceptatie en flexibiliteit voorwaarden (raam)overeenkomst
 • Kwaliteit van de service en administratieve processen

4. Uitkomsten

Er is gekozen om Greenchoice voor de leveringsjaren 2020-2022 wederom leverancier te laten zijn. Greenchoice wilde uiteraard erg graag leverancier blijven van het collectief en heeft hierom prijstechnisch erg scherp aangeboden en voldaan aan de gevraagde kwaliteitsaspecten. Mede hierdoor zijn de marges zelfs nóg lager uitgevallen dan in de huidige overeenkomst (2017-2019) het geval is. Greenchoice is al jarenlang de leverancier voor het collectief Energie voor Kerken en heeft een bewezen goede kwaliteit, zowel in de (fysieke) levering van energie als aan de operationele kant.

Greenchoice heeft een 100% mutatie- en een volumebandbreedte aangeboden. Hiermee kan het collectief blijven groeien in omvang, kan u als afnemer groene energie verbruiken en u kunt zonder consequenties energie reduceren. Daarnaast staat het u vrij, om de door u zelf opgewekte energie terug te leveren aan het net; hiervoor geldt een salderingsregeling tot 10.000 KWh per jaar per aansluiting. Wat betreft de vergroening zullen er groencertificaten Nederlandse biomassa worden ingekocht die afkomstig zijn van installaties van Greenchoice. De vergroening van de levering van aardgas zal geschieden met zogenoemde CO2- compensatie certificaten die voldoen aan de Gold-Standard criteria.

Stroometiket:

Onderstaand etiket geeft de brandstoffenmix weer van Greenchoice. Conform deze mix wordt de elektriciteit standaard door Greenchoice bij u geleverd. Het collectief heeft deze stroommix dus nog “schoner” gemaakt door de vergroening 100% uit Nederlandse biomassa te laten komen.

Het verkrijgen van een transportcontract

Voor de grootverbruikers aansluitingen dienen met de regionale netbeheerder transportcontracten overeengekomen te worden. De tarieven hiervan zijn vastgesteld door de Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe), en zijn daarmee niet onderhandelbaar. Wel is het noodzakelijk de juiste parameters, zoals contractvermogen en capaciteiten, in dit contract op te nemen. Als laatste dienen ook de meters aan de meetcode te voldoen. De meter is “vrij” domein en kan daarom ook bij andere partijen worden gekocht dan bij de regionale netbeheerder. Hellemans Consultancy B.V. zal ook dit traject begeleiden, waardoor de CIO-kerken zekerheid hebben over een juist transportcontract. Dit geldt niet bij kleinverbuikaansluitingen; hierbij staan de kosten van de netbeheerder op de factuur van de leverancier.

Service

Naast het feit dat wij de leverancier dwingen om dit collectief apart met een separaat team te servicen heeft ook Hellemans Consultancy een telefonische service voor u klaar staan. Indien u vragen heeft over in of uithuizen van locaties of over facturen en dergelijke zaken kunt u ons bellen. Zie voor telefoonnummers onze website.

Deelnamekosten en betaling

De deelnamekosten;

 • Per kleinverbruikaansluiting elektriciteit of aardgas € 1,65 exclusief BTW per maand per aansluiting
 • Per grootverbruikaansluiting elektriciteit of aardgas € 3,85 exclusief BTW per maand per aansluiting

Voorbeeldberekening:

Een instelling x heeft een locatie met één kleinverbruikaansluiting elektriciteit en ook één kleinverbruikaansluiting voor aardgas

 • Deelname elektriciteit € 19,80 per jaar/excl. BTW
 • Deelname aardgas € 19,80 per jaar/excl. BTW

Totale kosten per jaar voor deze instelling bedragen: € 39,60 excl. BTW.

Dit bedrag zou, indien deze instelling niet mee doet aan het collectief EVK, via de leverancier als vastrecht in rekening worden gebracht. Deelname is dus in feite gratis!

5. Inkoop strategie

Cruciaal bij het vastklikken van prijzen is de timing. Niemand heeft een glazen bol maar we weten met elkaar dat de energiemarkt schommelt. Wanneer gaat de Elektriciteitsmarkt weer omhoog? Wanneer komt de gasmarkt omlaag?

De inkoopstrategie is daarom erg belangrijk en bepaalt uiteindelijk in hoge mate de elektriciteitsprijs, daar komen voor u dan nog wel de transportkosten (+ 1/3 van de totaalprijs) en belastingen (+1/3 van de totaalprijs) bovenop.

Wij kiezen uit oogpunt van risicospreiding bewust voor het inkopen van een deel van het volume; Hellemans Consultancy heeft met de CIO commissie besloten dat we de future markt voor 2020, 2021 en 2022 gaan volgen. Op een gunstig moment zetten we dan maximaal 70% van het volume voor deze jaren vast. Het overige volume zal kort voor aanvang van het leveringsjaar worden vast geklikt (excessen in de energiemarkt daargelaten). Concreet betekent dit: vierde kwartaal 2019 wordt het laatste gedeelte (30%) van het totale volume voor 2020 gekocht. Vierde kwartaal 2020 wordt het restvolume voor 2021 gekocht etc.

We zetten dus het uiteindelijke volume kort voor het leveringsjaar vast. Hierdoor lopen we enerzijds het risico dat als de energiemarkt oploopt, de uiteindelijke gemiddelde prijs ook iets (gedempt) oploopt. Anderzijds kan de energiemarkt ook zijn gedaald, waardoor wij door de laatste prijsklik de gemiddelde prijs omlaag halen. Door deze strategie aan te hangen zijn we ook wat flexibeler met het volume, immers we klikken vrij laat nog een restvolume vast bij de leveracier. Hierdoor kan het collectief ook gemakkelijker groeien.

6. Optionele diensten (en kosten)

Indien kerkelijke instanties dit wensen kunnen zij verder gebruik maken van de volgende diensten. Deze diensten zitten niet in de huidige deelnamekosten.

 • Energiemanagement: oplossen van energie-technische vraagstukken
 • Energie en Duurzaamheid: oplossen en begeleiden van vergroeningsvraagstukken en implementatie
 • Energie milieurapportage
 • Energieonderzoek (Energie APK) om de energiehuishouding te optimaliseren
 • Factuurcontrole
 • Factuurbeheer
 • Controle energiebelasting verleden
 • Hulp bij aanvraag tot reductie van de Energie Belasting voor blokverwarmers en WKK eigenaren
 • EnergyPanel

Op aanvraag verstrekt Hellemans Consultancy B.V. over deze onderwerpen gedetailleerde informatie en prijsopgave. Voor algemene info kijk op hellemansconsultancy.nl

Scroll naar boven