Solar Panels

Projectplan 2023 t/m 2025

1. Inleiding

Het collectief “Energie voor Kerken” (hierna te noemen EVK) is een initiatief van het CIO (Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in samenwerking met het energieadviesbureau Hellemans Consultancy B.V. CIO-kerken en kloosters kunnen al hun gebouwen onderbrengen in het collectief om zo flink te besparen op de energiekosten. Het collectief EVK is gestart in 2006 en succesvol gebleken. Gezamenlijk met de begeleidingscommissie namens het CIO is er in de loop van de jaren een goed besparingsresultaat behaald. Er staat inmiddels een collectief met ruim 1800 leden en meer dan 7500 aansluitingen met een totaalvolume van ca. 30 mln. m3 gas en ca. 40 mln. kWh elektriciteit waarin. door regelmatig overleg te hebben gehad met de begeleidingscommissie. steeds weer verbeteringen zijn aangebracht ten aanzien van de website, communicatie, uitvoering etc.

De meerwaarde van collectieve energie-inkoop is de afgelopen jaren onomstotelijk bewezen. De opslagpremies die de leveranciers hanteren bij individuele inkoop versus het collectief met bovenstaand volume is wezenlijk lager.

2. Projectplan Energie voor Kerken periode 2023 t/m 2025

Hellemans Consultancy B.V. heeft namens het CIO/Energie voor Kerken de opdracht gekregen om één energieleverancier te selecteren voor de levering van Duurzame Elektriciteit en Aardgas (doormiddel van verduurzamen met groencertificaten (GvO’s) en CO2 compensatie certificaten) voor de periode 1-1-2023 t/m 31-12-2025. Hierna eindigt de leveringsovereenkomst van rechtswege. Met de inkoop van elektriciteit en aardgas heeft het CIO/Energie voor Kerken als doel het optimaliseren van het contractbeheer, kostenreducties bewerkstelligen, eenduidigheid, transparantie en beheersbaarheid van de prijs, die voor de kwaliteit en kwantiteit van elektriciteit en aardgas en aanverwante diensten wordt betaald. Een belangrijk uitgangspunt binnen het CIO/Energie voor Kerken is de duurzame visie op energie, bestaande uit; het besparen op het energieverbruik, het lokaal opwekken van energie en de collectieve inkoop van groene energie.

3. Selectieproces van leverancier

Op basis de gecommuniceerde uitgangspunten vanuit het CIO, welke beschreven staan in de bovenstaande alinea, heeft Hellemans Consultancy 6 leveranciers geselecteerd die in aanmerking komen voor het collectief Energie voor Kerken (augustus 2021). Hellemans Consultancy zal de komende tijd in gesprek gaan met de betreffende leveranciers. In de gesprekken zal Hellemans Consultancy de onderstaande hoofdcriteria bespreken.

 • Aangeboden tarieven (marges leverancier)
 • Volume- en mutatiebandbreedte (zoveel mogelijk flexibiliteit)
 • Mate waarin voldaan wordt aan het programma van eisen en wensen
 • Acceptatie en flexibiliteit voorwaarden (raam)overeenkomst
 • Kwaliteit van de service en administratieve processen

4. Deelnamekosten collectief Energie voor Kerken 2023-2025

De deelnemers aan het collectief Energie voor Kerken betalen per definitie geen vastrecht aan de leverancier. Dit vastrecht betaalt een individuele kerkelijke instantie normaal wel. In plaats van het vastrecht betalen deelnemers maandelijkse deelnamekosten aan het collectief. Onderstaand zijn de maandelijkse deelnamekosten voor het collectief 2023-2025 weergegeven.

 • Per kleinverbruik aansluiting elektriciteit of aardgas € 1,73 exclusief BTW per maand per aansluiting
 • Per grootverbruik aansluiting elektriciteit of aardgas € 4,04 exclusief BTW per maand per aansluiting

5. Inkoop strategie

Besparingen worden gerealiseerd op het gebied van de inkoop door het zogenaamde 'klikken' van de juiste prijzen in de markt. Wij kopen voor dit collectief niet alles in één keer in maar spreiden het risico van mogelijk fout inkopen over meerdere momenten in het jaar. Het “klikken” doen we op de handelsmarkt via de leverancier. Deze geklikte prijzen plus de lage marge van de leverancier inclusief 100% vergroening geeft een totaal prijs die u betaalt.

Cruciaal bij het vastklikken van prijzen is de timing. Niemand heeft een glazen bol maar we weten met elkaar dat de energiemarkt schommelt. Wanneer gaat de Elektriciteitsmarkt weer omhoog? Wanneer komt de gasmarkt omlaag?

De inkoopstrategie is daarom erg belangrijk en bepaalt uiteindelijk in hoge mate de elektriciteitsprijs, daar komen voor u dan nog wel de transportkosten (+ 1/3 van de totaalprijs) en belastingen (+1/3 van de totaalprijs) bovenop.

Wij kiezen uit oogpunt van risicospreiding bewust voor het inkopen van een deel van het volume; Hellemans Consultancy heeft met de CIO commissie besloten dat we de future markt voor 2023, 2024 en 2025 gaan volgen. Op een gunstig moment zetten we dan maximaal 70% van het volume voor deze jaren vast. Het overige volume zal kort voor aanvang van het leveringsjaar worden vast geklikt (excessen in de energiemarkt daargelaten). Concreet betekent dit: vierde kwartaal 2022 wordt het laatste gedeelte (30%) van het totale volume voor 2023 gekocht. Vierde kwartaal 2023 wordt het restvolume voor 2024 gekocht etc.

We zetten dus het uiteindelijke volume kort voor het leveringsjaar vast. Hierdoor lopen we enerzijds het risico dat als de energiemarkt oploopt, de uiteindelijke gemiddelde prijs ook iets (gedempt) oploopt. Anderzijds kan de energiemarkt ook zijn gedaald, waardoor wij door de laatste prijsklik de gemiddelde prijs omlaag halen. Door deze strategie aan te hangen zijn we ook wat flexibeler met het volume, immers we klikken vrij laat nog een restvolume vast bij de leverancier. Hierdoor kan het collectief ook gemakkelijker groeien.

6. Aanpak

Aanmelden collectief 2023-2025 
De energie voor het hele collectief wordt op basis van strategische inkoop ingekocht. Daarom willen wij op korte termijn starten met inkopen van energie voor de leveringsperiode 2023-2025. Hiervoor hebben wij uw commitment nodig om uw deelname weer te verlengen. Hoe eerder we het commitment van alle deelnemers hebben ontvangen, hoe eerder de inkoop kan starten en hoe meer mogelijkheden er zijn om een scherp tarief in te kopen.

Begin september ontvangt u van ons de aankondiging van de verlenging per mail.

Wij willen u vragen onderstaande gegevens op uw persoonlijke pagina te controleren. Indien deze gegevens onjuist vermeld staan kunt u deze via de website wijzigen.

 • Klantgegevens
 • Contactpersoon
 • Tekenbevoegde
 • Een overzicht van uw huidige aansluitingen

Commitmentverklaring
In september 2021 ontvangt u van ons per mail een commitmentverklaring voor verlenging van uw deelname voor de periode 2023-2025. U kunt uw keuze maken via uw persoonlijke pagina op de website https://energievoorkerken.nl. Het is belangrijk dat wij uw keuze voor verlenging zo spoedig mogelijk ontvangen.

7. Optionele diensten (en kosten)

Indien kerkelijke instanties dit wensen kunnen zij verder gebruik maken van de volgende diensten. Deze diensten zitten niet in de deelnamekosten.

 • Energiemanagement: oplossen van energie-technische vraagstukken
 • Energie en Duurzaamheid: oplossen en begeleiden van vergroeningsvraagstukken en implementatie
 • Energie milieurapportage
 • Energieonderzoek (Energie APK) om de energiehuishouding te optimaliseren
 • Factuurcontrole
 • Factuurbeheer
 • Controle energiebelasting verleden
 • Hulp bij aanvraag tot reductie van de Energie Belasting voor blokverwarmers en WKK eigenaren
 • EnergyPanel

Op aanvraag verstrekt Hellemans Consultancy B.V. over deze onderwerpen gedetailleerde informatie en prijsopgave. Voor algemene info kijk op hellemansconsultancy.nl

Scroll naar boven